اولین سمینار مشترک آموزشی کسب و کار در کشور ( آنلاین )

برگزاری اولین سمینار مشترک کسب  و کار  ( آنلاین ) با سازمان فنی  و حرفه ای کل کشور

 

با توجه به چالش بزرگ بسیاری از افراد جامعه در تعیین هدف و اقعی و رسیدن به خواسته خود و اینکه راه اندازی کسب و کار برای بسیاری از افراد نوعی  چالش هست ، اولین سمینار مشترک آنلاین در خصوص کسب و کار  بین مرکز آموزش فروش و بازاریابی ناصر جعفری با سازمان فنی و حرفه ای کل کشور برگزار می گردد.