تصاویر  پروژه ها و تیم های  در حال آموزش  در شرکت ها و کارخانجات مختلف 

که اجازه انتشار تصاویر را به مدرسه فروش و بازاریابی داده اند