ویدئو نتایج شرکت کنندگان در دوره های آموزشی فروش و بازاریابی تیمی در کارخانجات و شرکتهای تولیدی و توزیعی