گروه بازرگانی قطعات خودرویی اکسون

آموزش تخصصی فروش و بازاریابی تیمی گروه بازرگانی قطعات خودرویی اکسون

 
با توجه به چالش نیرو های فروش بازرگانی اکسون در زمینه ارتباط با مشتریان ، شناسایی مشتریان هدف و گسترش در سطح کشور ، تفاهم نامه آموزشی با این مرکز منعقد شد و نیروها تحت آموزش کارگاهی در خود مرکز قرار گرفتند و در یک بازده زمانی 4 ماهه در زمینه جذب مشتری های جدید ، تقسیم بندی جغرافیایی در کشور و سیستم سازی فروش نتایج عالی بدست آمد