پروژه کارخانه بازرگانی چوب نیک

برگزاری دوره آموزش تخصصی فروش و بازاریابی کارخانه و بازرگانی چوب نیک 

 
با توجه به چالش های درون سازمانی در بخش اجرایی و پیاده سازی تکنیک های فروش و موازی کاری های بیش از اندازه در تیم فروش و مدیریت ، تفاهم نامه ای با این مرکز منعقد گردید که در آن نیرو های فروش مجموعه در آموزش قرار گرفتند و سیستم مشتری یابی و تبلیغاتی نیز مورد تحلیل قرار گرفت که در نهایت مورد موازی کاری و ادبیات مشترک فروش پیاده سازی گردید . در بحث شناسایی بازار  و مشتری هدف نیز نتایج خوبی در جذب مشتری اتقاق افتاد