پروژه شرکت امداد کمپرسور آسیا

امداد کمپرسور آسیا

 
این کارخانه در زمینه تولید کمپرسور های هوای فشرده فعالیت دارد.
مرکز آموزش فروش  و بازاریابی ناصر جعفری در زمینه ایجاد سیستم فروش و بازاریابی و گرفتن سهم بازار و برند سازی  با این کارخانه تفاهم نامه آموزشی را منعقد کرده و در یک بازده زمانی مشخص شده در زمینه اموزش تخصصی نیرو های فروش مرکز و ساختن یک سیستم فروش و بازاریابی حرفه ای در این کارخانه فعالیت خود را شروع نموده است